62af0f9b36b7035f6336b033960bbbca

 Pierwsza propozycja Płockiej Galerii Sztuki, związana z podjętą przez Sejm 22 czerwca uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2017 – Rokiem Rzeki Wisły, nawiązaniem do 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu i odzyskania przez Polskę panowania nad całym biegiem żeglownej Wisły. Płocka Galeria Sztuki swoim konkursem wpisuje się w rocznicowe obchody. Będzie to okazja do plastycznego opisania Wisły, jaką znamy.

Wisła – Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu – to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo – można przeczytać w sejmowej uchwale. Posłowie zaznaczyli, że spław Wisłą i rzekami jej dorzecza umożliwił rozkwit gospodarczy w okresie „Złotego Wieku”, czyniąc z Polski europejską potęgę polityczną, militarną i ekonomiczną.

Regulamin konkursu plastycznego „Wisła, jaką znam”.

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Wisła, jaką znam”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Płocka Galeria Sztuki, Sienkiewicza 36, 09-400 Płock, zwana dalej Organizatorem,
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej do 19 lat.
4. Osoby indywidualne mogą zgłaszać po jednej pracy.
5. Tematem konkursu jest rzeka Wisła i życie toczące się wokół niej.
6. Cele konkursu:
–    rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
–    zachęcenie do poszerzania informacji o Wiśle,
–    uwrażliwianie na piękno otaczającego świata poprzez odkrywanie walorów najważniejszej z polskich rzek,
–    promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
7. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy na zadany temat dowolną techniką plastyczną.
8. Prace powinny mieć format nie większy niż 100 cm na 70 cm.
9. Do każdej pracy powinna być dołączona karta informacyjna zawierająca następujące dane:
–    imię i nazwisko osoby, która wykonała pracę oraz imię i nazwisko opiekuna (w przypadku dzieci do lat 18),
–    wiek osoby, która wykonała pracę oraz reprezentowaną szkołę,
–    adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy opiekuna.
10. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Płockiej Galerii Sztuki.
12. Zgłoszenie pracy do konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.
13. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.plockagaleria.pl
14. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 10 stycznia 2017 roku na adres:
Płocka Galeria Sztuki, ul. Sienkiewicza 36, 09-400 Płock
z dopiskiem „Wisła, jaką znam”
15. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
–    uczniowie w wieku do lat 10
–    uczniowie w wieku 11-14 lat
–    uczniowie w wieku 15-19 lat
16. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora
17. Prace będą oceniane zgodnie z kryteriami:
–    zgodność pracy z tematyką konkursu
–    pomysłowość
–    oryginalność
–    estetyka
18. Wyróżnione prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, organizowanej w Płockiej Galerii Sztuki.
19. Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród, odbędzie się 7 lutego 2017 roku o godzinie 12.
20. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora oraz przekazane placówce szkolnej, której  dzieci zostały wyróżnione.
21. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca w każdej z grup wiekowych.
22. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
23. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu.
24. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu, w każdym czasie i bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej stosownego ogłoszenia.
25. Osoby do kontaktu:
–    Mirosław Cegłowski, nr tel. 24 366 43 23, e-mail: mirek.ceglowski@plockagaleria.pl
–    Dorota Ożdżyńska, nr tel. 24 366 43 20, e-mail: dorota.ozdzynska@plockagaleria.pl

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *